siqx 發表於 16-10-8 12:22:13

星海爭霸I 怒火燎原 同盟怎麼設定?

本文章最後由 siqx 於 16-10-8 12:25 編輯

我的設定是這樣,但是一進遊戲會直接獲勝,不知道是那裡設錯了.下面這個是我的triggers檔.
https://spaces.hightail.com/spac ... 703bd7c008/4vs4.trg

forces設定是player1(Human)==>hunters
                       player2~4(computer)==>force 2
                       player5~8(computer)==>force 3
頁: [1]
檢視完整版本: 星海爭霸I 怒火燎原 同盟怎麼設定?